Det pedagogiske

Vår pedagogikk

Barna i Kvitre barnehage skal bli sett, hørt og føle trygghet og omsorg i sin hverdag. De skal oppleve en aktiv hverdag fylt av glede, mestring og tilhørighet.

Barn lærer om seg selv og omverden gjennom alt de opplever og erfarer gjennom sansene sine. Hos oss ønsker vi å legge til rette for rike og varierte opplevelser som barna kan bygge sin videre kunnskap på.

Naturen er en viktig leke- og læringsarena for små barn. I naturen får barn bruke hele seg med alle sine sanser, og vi vet at nettopp dette er viktig for barns vekst og utvikling. Barna skal oppleve og bevisstgjøres på forandringene og kontrastene i naturen gjennom året. Vi skal så, høste og foredle naturens små og store skatter gjennom de fire årstider.  Barnehagen er en viktig kulturformidler, og dette arbeidet tar vi på alvor. Barna skal få ta del i skapende virksomhet og være med på å holde i hevd gamle kulturtradisjoner.

Hos oss legger vi til rette for gode opplevelser, slik at barna får bruke hele seg med alle sine sanser. Vi vet at fysisk fostring gir harmoniske sinn. Barna skal få gjøre egne erfaringer, være kreative og filosofere over naturens små og store skatter. Med vinter, vår, sommer og høst som veiviser til en god hverdag.

En kvitrende atmosfære – samarbeid, ros og oppmuntring

Hos oss:

 • Er det en kvitrende, positiv og god atmosfære
 • Har vi en aktiv hverdag der vi legger til rette for at barna skal føle glede, tilhørighet og mestring
 • Har vi voksne som ser hvert enkelt barn og legger til rette for individuell utvikling
 • Møter barna aktive og tilstedeværende voksne som inspirerer til nysgjerrighet og utfoldelse
 • Bruker vi naturen som læringsarena året rundt, og vi lar barna få erfaringer med de ulike muligheter naturen byr på. Sammen med barna undrer vi oss over mangfoldet i naturen og filosoferer over naturens små og store skatter
 • Legger vi til rette for gode opplevelser og at barna skal få bruke hele seg med alle sine sanser. ”Learning by doing” er viktig for barnas utvikling på alle områder
 • Ser vi på foreldre som den viktigste ressursen for barnas utvikling, og vi legger vekt på et nært foreldresamarbeid
 • Lar vi kreativiteten og fantasien få blomstre!
 • Bruker vi ros og anerkjenning for å gjøre hvert enkelt barn oppmerksom på hvilke ressurser det har. På den måten blir barna kjent med seg selv og lærer seg å bli glad i seg selv
 • Legger vi til rette for vennskap og at vi skal vise omsorg for hverandre
 • Ser vi på barnehagen som en viktig kulturformidler
 • Vise omsorg, legge tilrette for utvikling og kreativitet
 • Gi ditt barn de beste forutsetninger for læring og lek

Slik jobber vi i Kvitre barnehage:

Ros og oppmuntring

Ros og oppmuntring er grunnleggende momenter i vårt arbeid med barna, og vi har fokus på ønsket atferd. All forskning og alle utviklingspsykologiske modeller sier at ros og oppmuntring er det som skal til for å endre atferd / innlære ny ønsket atferd. Vi opplever at barn ønsker å samarbeide, og da er det viktig at barnet får positiv bekreftelse på sin atferd. Vi ønsker å ”ta barn på fersken” i å gjøre noe positivt. Dette har mye større effekt enn å gi barnet masse oppmerksomhet når det viser uønsket atferd.

Vi gir mye ros og positive tilbakemeldinger til hvert enkelt barn i barnehagen. Det er viktig at vi er konkrete når vi roser barn og sier hva som er bra: ” Så flott at du satte lekene på plass!” og ”Nå deler dere på lekene, kjempebra!” I tillegg til verbal oppmuntring kan også oppmuntringstegn (for eksempel ”tommelen opp”), eller belønningsskjema ha god effekt når vi ønsker at barnet skal lære positiv atferd. Vi har brukt positive forsterkere som klistremerker når vi ønsker å lære barn ønsket atferd f.eks. i forbindelse med samlingsstund eller påkledning. Dette har vi hatt gode erfaringer med.

Gode og effektive beskjeder

Vår måte å kommunisere med barn på, påvirker samspillet og barns vilje til å samarbeide. Vårt tempo, vår avstand til barnet og kroppsspråket påvirker relasjonen mellom barnet og oss voksne. Hvis vi roper fra andre siden av rommet: ”Kan du legge lekene på plass?” eller tar barnet på skulderen og sier: ”Legg lekene på plass, er du snill!” vil vi antakelig få litt ulik respons... Gode og effektive beskjeder er beskjeder som forteller barnet hva det skal gjøre, samtidig som vi viser respekt for barnet. Det er viktig at beskjeden etterfølges med positiv tilbakemelding hvis barnet samarbeider. Det er viktig at vi voksne er konkrete slik at barnet vet hva det skal gjøre og hva det har gjort bra.

Eks:
- ”Legg bilen oppi den grønne kassa er du snill” – ”Så bra et du la bilen på plass!”
- ”Slutt å spring, kom og sett deg ned her nå, er du snill” – ”Flott at du kom og satt deg!”

Regler:

Vi har jobbet med å utarbeide regler i barnehagen, slik at alle skal vite hva som forventes. I dette arbeidet har vi lagt vekt på å lage konkrete regler med mest vekt på hva barna SKAL gjøre, og ikke så mange som forteller hva barna IKKE skal gjøre.

Dette er reglene vi kom fram til:

 • Vi skal være greie med hverandre
 • Vi skal ikke slå
 • Vi skal samarbeide
 • Vi skal ta vare på lekene i barnehagen

I tillegg har vi utarbeidet egne regler for ballbassenget:

 • Maks 4 barn samtidig
 • Vent til det blir din tur
 • Ballene skal være oppi ballbassenget

Reglene er gjennomgått sammen med barna og vi jobber med disse jevnlig både i samlingsstund og ellers. For at barna skal skjønne innholdet av reglene må vi jobbe med reglene på flere måter enn bare å prate om dem. Vi setter ord på hva barna gjør når de er greie, når de samarbeider og når de tar vare på utstyr. Det kan f.eks være at Per og Pål sitter i sandkassa og måker sand oppi bøtta etter tur. Da kan den voksne si: ”Oi, se så fort det går å få fylt bøtta nå når dere samarbeider. Flott gutter!” I tillegg jobber vi med rollespill der vi ser og leker de ulike reglene, leser bøker, forteller eventyr og hører på musikk (Vi har bl.a. en egen ryddesang). Alt dette er fine utgangspunkt for lek og samtale om hvordan vi skal være mot hverandre.

Konsekvenser:

Av og til vil ikke barn samarbeide, og av og til blir de sinte og slår andre barn eller gjør andre ting som ikke er ”å være grei med andre”.  I lek og andre aktiviteter i barnehagen vår er konsekvensen for uønsket atferd at barnet blir tatt ut av situasjonen. Konsekvenser gis først når en er forsikret om at barnet vet hva som forventes av det. Barnet skal f.eks. vite at hvis hun slår, blir hun tatt ut av leken og må finne noe annet å gjøre, eventuelt så kan den voksne bestemme hva barnet skal gjøre.  Når barnet vet dette, trenger vi ikke å prate så mye når barn viser uønsket atferd. Vi har som nevnt fokus på ønsket atferd. Dette innebærer bl.a. at vi ignorerer uønsket atferd, og gir de som samarbeider positiv oppmerksomhet.

Dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Vi ønsker å få dette ”under huden” slik at barna i barnehagen skal møte voksne som er anerkjennende og oppmuntrende, som viser respekt for barna, og som setter samme grenser og konsekvenser for uønsket atferd.

Kurs:

Hele personalet i Kvitre barnehage har deltatt på kurs med Focus Atferd v/Jørn Thomas Martinsen. Kurset bygger på PMTO (parent management training - foreldreferdigheter) og foreldreveiledning og dette har gitt oss et konkret arbeidsverktøy for å fremme ønsket atferd hos barn. Evne til samarbeid er grunnleggende for all videre sosial omgang med andre mennesker opp igjennom hele livet, og vi er opptatt av å legge et godt grunnlag for at barna skal kunne mestre samarbeidets kunst. I dette arbeidet har den voksne et stort ansvar, og den voksnes rolle er av avgjørende betydning for et godt samarbeid mellom voksne og barn, og barna imellom. Vi har underveis i kurset, og etterpå, trent på ulike teknikker og metoder, og har jobbet med å tilpasse teorien til vårt eget praksisfelt: Store og små i kvitre barnehage. 

Charlotte Lilleløkken

Charlotte Lilleløkken

Fagarbeider

Jeg er 23 år og har samboer. Jeg er utdannet Barne- og ungdomsarbeider og trives godt i jobben min. Jeg er glad i være ute og bruker å være mye på turer og på hytta. Ellers på fritiden liker jeg å jakte og fiske.  

Charlotte Lilleløkken

Jer er

Anna Birgithe Nordal Hansen

Pedagogisk leder

Jeg er 31 år, samboer og har to barn. Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider.  Jeg  er ei utejente og bruker mye av fritiden på hytta. Er glad i å fiske, gå på ski, trene og gå på fjellturer.

Tove Zakariassen

Assistent

Jeg er 52 år og bor på Aspenes i Sørfold. Jeg er gift og har tre voksne døtre og et barnebarn. Før jeg begynte i Kvitre jobbet jeg noen år som kokke på anlegg og i 17 år på Sisoflor. På fritiden synger jeg i kor, liker å trene, gå tur og gjøre håndarbeide.

Lisa Pettersen

Daglig leder


Jeg er 39 år, gift og har to barn. Jeg er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Jeg har også gått på NLP practitioner kurs (www.nlpnor.no) og økonomi i barnehageledelse.  På fritiden er jeg glad i å være ute på tur i skog og mark sammen med familien, trene, strikke og lese.  lisa@kvitrebarnehage.no

Laila Nystadbakk

Laila Nystadbakk

Styrer / pedagogisk leder

Jeg er 44 år, gift og har tre gutter. Jeg er utdannet førskolelærer med fordypning i forming/drama /musikk.  Jeg har også videreutdanning i småskolepedagogikk og norsk. Våren 2010 ble jeg utdannet NLP coach (www.nlpnor.no). Våren 2012 ble jeg sertifisert som ICDP foreldreveileder.

Jeg liker friluftsliv året rundt, elsker å gå på ski og spiller innebandy. Ellers klimprer jeg litt på gitar, jeg liker å synge og å utfolde meg kreativt med maling og scrapping.laila@kvitrebarnehage.no

 • Page 1 of 1
 • 1