ROBUSTE BARN FOR FREMTIDEN!

Vi skal jobbe for at alle barnehagene skal være helsefremmende og tilfredsstille kriteriene for det. Alle våre barnehager skal ha høy kvalitet. For å kunne lykkes med et slikt arbeidsmål er ULNA- barnehagene avhengig av å ha et godt lederskap i alle barnehagene. Hvordan jobber vi for å nå målene?

Faglig satsningsområde

Vi har utarbeidet verktøy til hjelp og retningsgivende arbeid; «plan for forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser», samt veileder «se meg, vær der for meg» denne er ment å skulle være til hjelp i det forebyggende arbeidet i barnehagen for å sikre barn en trygg og god oppvekst.

En av våre barnehager deltok som pilotbarnehage for utarbeidelsen av digitale håndbøkene til Styd kommunikasjon og KF (Kommuneforlaget). Dette er et verktøy har som hensikt å sikre godt pedagogisk arbeid og utvikle helsefremmende barnehager. Barnekonvensjonen og barns rettigheter står sentralt, og dette jobbes aktivt med i alle barnehagene.

Ved kontinuerlig å bruke dette verktøyet og tilhørende bok "Barn er budbringere" i barnehagens metodiske og faglig systemiske arbeid, sikrer vi kvalitet innenfor områdene i satsningen.

Barnehagene har mulighet til å lage rutiner for å følge opp og videreutvikle lederskapskompetansen hos sine pedagoger, etter prosess med Line Melvold og Styd Kommunikasjon.

Ved å ha lagt inn sjekkpunkt for alle områder innenfor fagarbeidet i våre rapporteringsrutiner vil vi sikre en god rutine for at vi gjør det vi sier at vi gjør.

Vi jobber kontinuerlig i utvalgte barnehager med å bidra til utvikling og endring i forbindelse med leke- og relasjonskompetanse. Vi ser  på hvordan barnehagene kan videreutvikle måte å tilrettelegge for gode psykiske og fysisk helsefremmende lek- og læringsmiljø. Dette ønsker vi at skal bidra til bevissthet, ny kunnskap og en positiv utvikling, for alle barnehagene.

Satsningsområdet vårt innebærer arbeid med forbygging mot vold og overgrep. ULNA-ansatte skal ha kunnskap om de utsatte barna, ha kompetanse og verktøy til å drive forebygging, og de skal iverksette tiltak for avdekking av vold og overgrep. Alle barnehagene bruker veilederen «se meg, vær der for meg» jevnlig, som hjelp i alle tilhørende saker og utfordringer.

Veiledning for nyutdannete barnehagelærere er satt i system.

Veiledningskorpset består av daglig ledere fra våre barnehager og fagsjef. Veiledningen foregår sentralt i ULNA 4-6 ganger i året (enten i teams eller stedlige møter)

ULNA- barnehagene jobber aktivt med de syv psykiske helserettigheter i hverdagen.

Se video hvor Psykolog Arne Holte beskriver de 7 psykiske helserettighetene: https://youtu.be/gO9sBCqRgps