Rammeplan for barnehagen

Rammeplan for barnehager er vårt viktigste arbeidsverktøy.

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø, jf. kapittel 3 i Rammeplanen. Planen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter for å møte og forstå barn og oppdra dem til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Planen har både et her og nå- og et framtidsperspektiv. Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. En konkretisering av den enkelte barnehagens arbeid skal nedfelles i årsplanen, som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Rammeplanen skal tilpasses varierte driftsformer og lokale forhold og rammebetingelser. Det er ønskelig at kommunen og de private eierne samarbeider om retningslinjene for lokal tilpasning. Kilde: Regjeringen.no

 

Rammeplan for barnehager