Veiledere

ULNA- barnehagene jobber for at barn skal ha et trygt, inkluderende og helsefremmende miljø. Vi har utarbeidet to veiledere for våre ansatte i dette viktige arbeidet.

Alle barn har rett til å vokse opp i trygge omgivelser, med voksne
rundt seg som de kan stole på, i sin nære omgangskrets og i barnehagen.

Du kan lese våre veiledere her;

 • Forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser HER
 • "Se meg- vær der for meg" HER

 I ULNA- barnehagene har vi ansatte som:

 • Inspirerer i leken - vi er et aktivt personale som veileder og støtter barna i leken og samspillet.
 • Vi viser muligheter og oppmuntrer barna til å finne løsninger sammen.
 • Deltar i leken – vi er gode lekekamerater og tør å ta en rolle i barnas opplevelsesverden.
 • Er til stede - vi er voksne som ser barnet som et unikt individ og som en del av felleskapet, og vi hjelper disse to verdener sammen. Vi støtter barna i lek og viser ulike måter å komme inn og ut av leken.
 • Setter tydelige grenser – vi er forutsigbare i vår væremåte og har fokus på trygghet og trivsel. Vi er oppmerksomme på de ulike relasjoner som dannes i leken og veileder barna i konfliktløsning og ut av uheldige samspillsmønstre.
 • Observerer og reflekterer - vi er bevisste på vårt bilde som rollemodeller for barna og reflekterer jevnlig over barnesamtaler, praksisfortellinger og observasjoner.
 • Har kompetanse i hvordan det skal organiseres og tilrettelegges for å skape gode lekemiljøer.
 • Er bevisste og kunnskapsrike i forhold til verdien av å skape glød og engasjement blant voksne og barn
 • Er bevisste om verdien av et godt arbeidsmiljø og hva det betyr for barna som er sammen med oss.
 • Jobber for en høy kvalitet og helsefremmende miljø etter visse kriterier.
 • I sin relasjon med barna evner å gi dem mestringsopplevelser og fellesskapsfølelse ved å opptre med oppriktig interesse og varme.